GX832PC

GX832PC

Khung chính 4 trung keá vaø 16 maùy nhaùnh /4 trung keá 24 maùy nhaùnh/4 trung keá 32 maùy nhaùnh/8 trung keá 16 maùy nhaùnh/8 trung keá 24 maùy nhaùnh/8 trung keá 32 maùy nhaùnh, naâng caáp toái ña 8 trung keá 32 maùy nhaùnh – chuyeån maùy baèng Flash, goïi ra baèng account codes, röôùc maùy noäi boä, röôùc nhoùm, disa tích hôïp, hieån thò soá goïi ñeán treân baøn DSS hoaëc hoäp hieån thò soá (option), giôùi haïn thôøi gian goïi ra ngoaøi, ñoå chuoâng ngaøy-ñeâm, goïi ra ngaøy-ñeâm, laäp trình baèng maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng hoaëc maùy tính, xuaát cöôùc ra maùy tính, maùy in. Keát noái vôùi nguoàn backup, khi maát ñieän vaãn söû duïng ñöôïc 4 maùy nhaùnh...

GIÁ KM : Liên hệ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%) 

Liên hệ:

Phòng tư vấn lắp đặt tận nơi.

HOTLINE :  0938 638 768 - 0938 038 969

Địa chỉ : 352/6 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM

Chi nhánh : 560B Hương Lộ 2  , P. Bình Trị Đông , Q. Tân Bình , Tp. HCM.


Phân phối giao hàng hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt trên toàn quốc.

Sản phẩm cùng loại