FX864PC

FX864PC

 Khung chính 8 trung keá vaø 32 maùy nhaùnh/8 trung keá vaø 40 maùy nhaùnh nhaùnh/8 trung keá vaø 48 maùy nhaùnh nhaùnh/8 trung keá vaø 56 maùy nhaùnh nhaùnh/8 trung keá vaø 64 maùy nhaùnh nhaùnh. Naâng caáp toái ña 8 trung keá - 64 maùy nhaùnh, laäp trình baèng maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng, ñoåi soá noäi boä linh hoaït, goïi ra baèng account code, disa (option), xuaát cöôùc tích hôïp saün, ñoå chuoâng ngaøy-ñeâm. Khi maát ñieän vaãn söû duïng ñöôïc 4 maùy nhaùnh.

GIÁ KM : Liên hệ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%) 

Liên hệ:

Phòng tư vấn lắp đặt tận nơi.

HOTLINE :  0938 638 768 - 0938 038 969

Địa chỉ : 352/6 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM

Chi nhánh : 560B Hương Lộ 2  , P. Bình Trị Đông , Q. Tân Bình , Tp. HCM.


Phân phối giao hàng hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt trên toàn quốc.

Sản phẩm cùng loại