FX208PC

FX208PC

 

2 Trung kế và 8 máy nhánh

Söû duïng ñôn giaûn deã hieåu, thao taùc nhanh goïn, maùy nhaùnh coù moät chöõ soá . Laäp trình baèng maùy ñieän thoaïi thoâng thöôøng, chuyeån maùy, röôùc maùy, haïn cheá cuoäc goïi, disa(option), xuaát cöôùc (option). Khi maát ñieän vaãn söû duïng ñöôïc 2 maùy nhaùnh.

GIÁ KM : Liên hệ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%) 

Liên hệ:

Phòng tư vấn lắp đặt tận nơi.

HOTLINE :  0938 638 768 - 0938 038 969

Địa chỉ : 352/6 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM

Chi nhánh : 560B Hương Lộ 2  , P. Bình Trị Đông , Q. Tân Bình , Tp. HCM.


Phân phối giao hàng hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt trên toàn quốc.

Sản phẩm cùng loại