CARD DISA

Card DISA

 Duøng cho caùc loaïi toång ñaøi töø FX208PC ñeán FX864PC : Ñeå ghi aâm vaø phaùt lôøi chaøo, lôøi höôùng daãn cho ngöôøi beân ngoaøi goïi tröïc tieáp ñeán töøng maùy ñieän thoaïi nhaùnh. Thôøi gian ghi aâm toái ña : 20 giaây.

GIÁ KM : Liên hệ

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%) 

Liên hệ:

Phòng tư vấn lắp đặt tận nơi.

HOTLINE :  0938 638 768 - 0938 038 969

Địa chỉ : 352/6 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM

Chi nhánh : 560B Hương Lộ 2  , P. Bình Trị Đông , Q. Tân Bình , Tp. HCM.


Phân phối giao hàng hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt trên toàn quốc.

Sản phẩm cùng loại